Plan ROS
Plan ROS

Ruimtelijke Onderbouwingen

Ruimtelijke onderbouwing bij omgevingsvergunning

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. In de praktijk wordt vaak gesproken over een ‘project(afwijkings)besluit’ of een ‘omgevingsvergunning met uitgebreide procedure’. In deze gevallen vraagt een initiatiefnemer een omgevingsvergunning aan om van bepaalde regels uit het geldende bestemmingsplan af te wijken. Het kan dan gaan om het afwijken van bouwregels of gebruiksregels, maar ook om een combinatie van beiden. Het geldende bestemmingsplan blijft verder van kracht.

Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, dan dient er een concreet bouwplan uitgewerkt te worden. Het moet immers duidelijk zijn van welke regels uit het bestemmingsplan wordt afgeweken. Daarnaast schrijft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor dat de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing moet bevatten.

De ruimtelijke onderbouwing bevat een beschrijving van het bouwplan en gaat in op de uitvoerbaarheid ervan. Onderdelen zoals beleid, milieu, stedenbouw, en economie komen aan de orde. De ruimtelijke onderbouwing lijkt op de toelichting van een bestemmingsplan. Voor verschillende onderdelen kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld een bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, of een ecologisch onderzoek.

Omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing of nieuw bestemmingsplan?

Initiatiefnemers worstelen vaak met de vraag welke procedure de juiste is om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken: een nieuw bestemmingsplan laten opstellen of een omgevingsvergunning met daarbij een ruimtelijke onderbouwing. De omvang van het project, de tijd, en het budget spelen daarbij een belangrijke rol.

Het belangrijkste verschil is dat het bij een ruimtelijke onderbouwing moet gaan om een concreet bouwplan. De aanvraag omgevingsvergunning, met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en tekeningen, bevat exact het plan waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Een bestemmingsplan biedt meer flexibiliteit en kan meer ruimte geven om in een later stadium nog aanpassingen of uitbreidingen van het bouwplan te kunnen realiseren. Wel duurt de procedure voor het opstellen én vaststellen van een bestemmingsplan langer en zijn de kosten veelal hoger. Hieronder staan de belangrijkste verschillen tussen een projectbesluit en een bestemmingsplan.

Projectbesluit Bestemmingsplan
Gedetailleerd bouwplan als vertrekpunt voor de omgevingsvergunning Meer flexibiliteit en tijd om invulling bouwplan nader uit te werken
Vanwege beperkte omvang goedkoper om op te stellen Vanwege uitgebreide omvang (nieuwe regels, verbeelding en toelichting) duurder om op te stellen
Kosten leges meestal lager Kosten leges meestal hoger
Doorlooptijd procedure korter Doorlooptijd procedure langer

Plan ROS kan adviseren welke keuze (bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing) voor u het beste is.